Regulamin sklepu

I. Strony transakcji:

Sprzedającym jest:
Little Big Toys Paweł Dudzisz
ul. Kilińskiego 31
07-410 Ostrołęka
NIP: 758-215-15-44
REGON: 146668443

Klientem w sklepie internetowym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski i posiadająca zdolność do czynności prawnych lub każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski.

Konsumentem jest osoba fizyczna nabywająca towary w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Informacje ogólne
1. Przedmiotem transakcji są towary będące w ofercie asortymentowej Sprzedającego w postaci artykułów dla dzieci np. zabawki, puzzle, gry, rowery, książki dla dzieci, sprzęt sportowy, itp.
2. Sklep oświadcza, że wszystkie podane w sklepie ceny są cenami brutto (zawierają stawkę podatku VAT). Cena każdego dostępnego w sklepie towaru jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia.
3. Ceny zamieszczone przy oferowanych towarach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
4. W czasie składania zamówienia Klient określa sposób dostawy zamówionego towaru i koszty związane z jego dostarczeniem.
5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.
6. Sklep oświadcza, że w wyjątkowych przypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania złożonego zamówienia na każdym etapie jego realizacji. Przez wyjątkowe przypadki należy rozumieć: niedostępność zamówionego towaru oraz wystąpienie okoliczności niezależnych od Sprzedającego w postaci awarii systemu oraz usterki technicznej.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 6 niniejszego Rozdziału, Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cennikach i cenach oferowanych towarów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Zmiany cen ofertowych nie będą dotyczyły zamówień złożonych przed zmianą ceny ofertowej.
9. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego za pośrednictwem Sklepu zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

III. Zamówienia
1. Zamówienia w sklepie internetowym www.littlebigtoys.pl można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, korzystając ze strony internetowej sklepu, poczty elektronicznej, faksu, telefonicznie w godzinach 10-18 w dniach od poniedziałku do piątku oraz osobiście w Ostrołęce ul. Kilińskiego 31.
2. Do złożenia zamówienia konieczne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z/bez rejestracji konta w sklepie lub złożenie zamówienia w innej formie wymienionej w Regulaminie w ust. 1 powyżej z podaniem wszystkich niezbędnych informacji.
3. Po złożeniu zamówienia Sklep w terminie od 1 do 3 dni potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji, poprzez przesłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail stosownej informacji.
4. Jednocześnie Sklep informuje, że w przypadku trudności z dokonaniem rejestracji zamówienia w systemie informatycznym na skutek okoliczności zawinionych przez Klienta, np. podanie błędnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych, zamówienia po upływie 10 dni roboczych traktowane jest jako niezłożone.

IV. Płatności, Koszty wysyłki
1. Klient ma możliwość dokonania płatności przelewem bankowym lub za pobraniem w chwili dostarczania towaru. Z chwilą wybrania w formularzu opcji płatności „Przelew bankowy" następuje rezerwacja towaru w magazynie. Jednocześnie Sklep informuje, że w przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument, zamówienie zostanie zrealizowane po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
2. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Koszt przesyłki jest ważny w momencie złożenia zamówienia.
3. Zamówiony towar dostarczany jest przez firmę kurierską DPD, Pocztę Polską (Pocztex48) lub Inpost (Paczkomaty). Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie sklepu (Ostrołęka, Kilińskiego 31)
4. Koszty wysyłki są podane w tabeli poniżej:

 

Płatne przelewem

Płatne przy odbiorze

Kurier DPD

14zł

17zł

Kurier Pocztex48

12zł

15zł

InPost

9,50zł

14,99zł

Odbiór osobisty

0zł

0zł (płatność tylko gotówką)


5. W przypadku zamówienia towarów o wartości powyżej 500 zł, przy płatności z góry na konto sklepu, przesyłka jest darmowa.

V. Dostawa i odbiór towaru
1. Termin realizacji Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, wynosi od 1 do 3 dni licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
2. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia w terminie wskazanym w ust. 1, w szczególności w przypadku braku towaru w magazynie, Sklep poinformuje o powyższym Klienta drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail z prośbą o wskazanie i podjęcie decyzji, co do realizacji pozostałej części zamówienia. Klient ma możliwość realizacji zamówienia bez brakującego towaru lub rezygnacji z całego zamówienia. W przypadku braku informacji od Klienta, co do dalszego postępowania, po upływie trzech dni roboczych od daty powiadomienia, dostępne towary zostaną wysłane do Klienta.
3. Realizacja zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziału nie będzie dłuższa niż 10 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
4. Sklep jednocześnie informuje, że dostawa towaru na rzecz Klienta będącego Konsumentem następuje najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym Klienta – Konsumenta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
5. Klient może podać inny adres do wystawienia faktury i inny adres do dostarczenia zamówionego produktu.
6. Klient podczas odbioru zamówionego towaru, zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. W wypadku zauważenia nieprawidłowości po odjeździe kuriera Klient w terminie 5 dni powinien skontaktować się z firmą kurierską w celu ponownego przyjazdu kuriera i sporządzenia protokołu.
7. Sklep informuje, że dowód nabycia towaru (paragon lub oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury.
8. Zamówiony towar może również zostać odebrany osobiście przez Klienta w siedzibie Sklepu (Ostrołęka, ul. Kilińskiego 31) po telefonicznym uzgodnieniu ze Sklepem terminu odbioru.
9. W przypadku, gdy część zamówienia nie będzie zrealizowana, a zapłata nastąpiła z góry, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą przez niego kwotę stanowiącą równowartość niedostarczonych towarów, a w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą przez niego kwotę stanowiącą równowartość niedostarczonych towarów wraz z kosztami przesyłki, na wskazany numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu środków na konto Sklepu.
10. Sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość towarów. Zamówienia na towary w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania zapasu lub zakończenia promocji.

VI. Gwarancje, reklamacje, zwroty
1. Sklep oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie praw konsumentów, Konsument ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny wysyłając lub w inny sposób dostarczając pismo o odstąpieniu od umowy na adres ul. Kilińskiego 31, 07-410 Ostrołęka (oświadczenie w załączeniu). Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia.
2. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na konsumencie spoczywa obowiązek dostarczenia towaru do siedziby Sprzedawcy w Ostrołęce w terminie do 14 dni, od dnia wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Do zwrotu, wraz z towarem należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon, fakturę lub inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, iż towar nabyto w sklepie Litte Big Toys. Należności za zwracany towar zostaną przekazane niezwłocznie na wskazany przez Konsumenta w treści oświadczenia, i której mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału numer rachunku bankowego, nie później jednakże niż w terminie do 14 dni.
3. Klient poniesie koszty odesłania zwracanego towaru, a Sprzedawca zwróci oprócz ceny produktu także koszt jego wysłania, ale tylko najtańszy przez siebie oferowany.
4. Reklamacji podlegają towary jeżeli w chwili ich wydania są niezgodne z umową. Reklamacja może dotyczyć części lub całości zamówienia.
5. Jeżeli towary są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
6. Konsument traci uprawnienia, o których mowa w ust. 5 niniejszego Rozdziału, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Konsumentowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
7. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli Sprzedający w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi Konsumentowi.
8. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru lub zawiadomienia o braku towaru w doręczonym zamówieniu.
9. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar zostanie wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Konsumentowi równowartość ceny towaru wraz z kosztami przesyłki, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź – w przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze - na numer rachunku bankowego, którego dane Konsument wskazał w korespondencji.

VII. Postanowienia końcowe
1. Dowodem zakupu w sklepie internetowym Little Big Toys jest paragon lub faktura VAT. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
2. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest możliwe po zaakceptowaniu przez Klienta niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z prawem do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.littlebigtoys.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Little Big Toys w celu realizacji umowy, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833 wraz ze zmianami).
4. Klient przyjmuje do wiadomości, że:
a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia jest Little Big Toys,
b) ma prawo dostępu do swoich danych w celu kontroli i weryfikacji,
c) ma prawo wystąpić do Administratora z wnioskiem o usunięcie swoich danych osobowych,
d) udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.
5. Sprzedawca oświadcza, że Little Big Toys używa plików Cookie w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Sprzedawca informuje, że Klient może w każdym czasie samodzielnie dokonywać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w tym określać warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
6. Informacje prezentowane w sklepie internetowym www.littlebigtoys.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
7. Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży, a jedynie ofertę zakupu określonych towarów. Oferta wiąże Klienta przez 10 dni.
8. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma od Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, wysłane na wskazany przez Klienta adres.
9. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedającego oraz na Stronie internetowej www.littlebigtoys.pl.
10. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Klienta sprzecznie z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów, w szczególności Rozdział III ust. 4, Rozdział V ust. 6, Rozdział VII ust. 1 zdanie 2, nie dotyczą konsumentów.
11. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują po 7 dniach od daty ich opublikowania na stronie www.littlebigtoys.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są według regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. W przypadku zmiany regulaminu Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, zawartej przed opublikowaniem zmian umowy.
13. Nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedającego są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie obowiązujących przepisów.
14. Wszelką korespondencję do należy kierować na adres: sklep@lbtoys.pl lub Little Big Toys, ul. Kilińskiego 31, 07-410 Ostrołęka.